มีข้อมูล--ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต

ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Producer Price Index By Stage of Processing : PPI-SOP) เป็นตัวเลขที่แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศได้รับ แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละขึ้นตอนการผลิต เช่น ถ้าดัชนีราคาวัตถุดิบสินค้าใดสูงขึ้น จะชี้ให้เห็นว่า ราคาสินค้าแปรรูป และสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ อาจมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าจากผู้ผลิตในปริมาณที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับราคาสินค้าอย่างเดียวกันในช่วงเวลาตั้นต้น เรียกว่า ปีฐาน (Base Year) โดยข้อมูลดัชนีสามารถนำไปวิเคราะห์ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของประเทศ และใช้ในการอ้างอิงถึงมูลค่าต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้มีการจัดทำดัชนีไว้ในหลายปีฐานและให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์การเติบโตและเสถียรภาพของประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/PPISOPIndexes
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:27 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 27, 2020, 12:20 (ICT)
ความถี่ข้อมูล รายเดือน (Monthly) วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า