มีข้อมูล--ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต

ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Producer Price Index By Activity : PPI-CPA) เป็นตัวเลขที่แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศได้รับ ซึ่งชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าช่วงแรกของการตลาดในแต่ละกิจกรรมการผลิต ซึ่งเป็นเครื่องชี้แนวโน้มราคาขายส่ง และราคาขายปลีกของกลุ่มสินค้านั้น ๆ ชี้ให้เห็นแนวโน้มภาวะการค้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าจากผู้ผลิตในปริมาณที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับราคาสินค้าอย่างเดียวกันในช่วงเวลาตั้นต้น เรียกว่า ปีฐาน (Base Year) โดยข้อมูลดัชนีสามารถนำไปวิเคราะห์ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของประเทศ และใช้ในการอ้างอิงถึงมูลค่าต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้มีการจัดทำดัชนีไว้ในหลายปีฐานและให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์การเติบโตและเสถียรภาพของประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/PPICPAIndexes
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:27 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 27, 2020, 12:05 (ICT)
ความถี่ข้อมูล รายเดือน (Monthly) วันแรกที่เปิดทำการของทุกเดือน
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า