มีข้อมูล--ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด

ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (Consumer Price Index of Province : CPI-P) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินค้าและบริการในเขตจังหวัดในปริมาณที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับราคาสินค้าอย่างเดียวกันในช่วงเวลาตั้นต้น เรียกว่า ปีฐาน (Base Year) สำหรับใช้วัดค่าครองชีพและเงินเฟ้อของจังหวัด ทำให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลดัชนีเป็นข้อมูลชี้วัดที่สำคัญที่บ่งบอกว่าจังหวัดมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด โดยข้อมูลดัชนีสามารถนำไปวิเคราะห์ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของจังหวัด และใช้ในการอ้างอิงถึงมูลค่าต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้มีการจัดทำดัชนีไว้ในหลายปีฐานและให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์การเติบโตและเสถียรภาพของจังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/CPIPIndexes
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:27 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 26, 2020, 09:56 (ICT)
ความถี่ข้อมูล รายเดือน (Monthly) ภายใน 10 วันทำการแรก ของเดือนถัดไป
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า