มีข้อมูล--ข้อมูลภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

ข้อมูลภาพรวมทางการค้าจะบอกถึงสถานะการทางการค้าของไทยเมื่อ จำแนกตามประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือ สหรัฐอเมริกาเป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะมีการทำสถิติไว้เป็นรายเดือน และได้คำนวนค่าทางสถิติพื้นฐานต่าง ๆ ไว้ให้สมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถดึงข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ได้ทันที

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/SummaryCountries
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:35 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 19, 2020, 13:58 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล รายเดือน (Monthly) หลังวันที่ 20 ของทุกเดือน
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์