มีข้อมูล--ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากร

ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย โดยข้อมูลทั้งหมดจะมีการเก็บสถิติไว้เป็นรายเดือนเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานในการนำไปใช้งานต่อ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/ExportHarmonizeCountries
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:34 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 20, 2020, 13:55 (ICT)
ความถี่ข้อมูล รายเดือน (Monthly) หลังวันที่ 20 ของทุกเดือน
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์