ปฏิทินผลผลิต ปี 2564

ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 11:28 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021, 11:28 (ICT)
แหล่งที่มา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 4
รูปแบบการเก็บข้อมูล Image
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล รายไตรมาส
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ