สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2563

เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 11:15 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021, 11:15 (ICT)
แหล่งที่มา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด ประเทศ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1
รูปแบบการเก็บข้อมูล เอกสาร
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ทุกปี
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ