คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2563

เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 10:57 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 29, 2021, 21:39 (ICT)
รูปแบบการเก็บข้อมูล Text
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล รายปี
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา