ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าว ปี 2564

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 13:41 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 29, 2021, 19:05 (ICT)
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล รายปี
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา จากการสำรวจ