ข้อมูลปริมาณการผลิตมันสำปะหลังโรงงาน (ผลผลิต)

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://mis-app.oae.go.th/product/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated พฤศจิกายน 18, 2020, 11:33 (ICT)
สร้างแล้ว เมษายน 8, 2020, 20:51 (ICT)
ขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยได้ทั่วไป
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายปี (Yearly) วันที่ 1 เดือน มกราคม ของทุกปี
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์ / ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ระดับชั้นความลับ ไม่มีชั้นความลับ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
รูปแบบข้อมูล JSON, EXCEL, URL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2553
สิทธิในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 1. เพิ่ม แก้ไข ลบ : เจ้าหน้าที่ 2.ดูอย่างเดียว : ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด
หมายเลขติดต่อ 0-2940-5550-1
เจ้าของข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ไม่มี
แหล่งที่มา จากการสำรวจในพื้นที่ โดยการสุ่ม