Digital Thailand II

โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่สอง (Digital Thailand II)
ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมแผนที่ทหาร และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิด (ดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่หนึ่ง) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศแล้วเผยแพร่สู่ประชาชน สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบลูกโลก 3 มิติ โดยมีข้อมูลประกอบด้วย ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 และ SPOT-5 สถานที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ที่ตั้งโรงเรียน โรงแรม สนามบิน และเขื่อน โดยระบบพัฒนาจากซอฟต์แวร์ NASA WoldWind ซึ่งพัฒนามาจากภาษา C# ที่ค่อนข้างมีขีดจำกัดการใช้งาน คือ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้เท่านั้น

ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสและขั้นตอนการหลอมภาพ บริเวณชายทะเลด้านทิศเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่ สทอภ. มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันและพัฒนาโครงการดิจิตอลไทยแลนด์ให้มีความทันสมัย มีความถูกต้องของข้อมูลและง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งมีข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส ซึ่งเป็นของประเทศไทย และเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมหลักในการแสดงผลร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) ของประเทศไทย จึงได้ดำเนินการโครงการระยะที่สองขึ้นมาโดยใช้ NASA WoldWind ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนามาเป็นภาษา JAVA อันมีผลทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความเร็วและความเข้ากันได้กับทุกระบบปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์พกพาหรือโทรศัพท์มือถือยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อไป ซึ่งสามารถทดลองใช้งานในรูปแบบ 2 มิติผ่านทางเว็บไซต์โครงการที่

โปรแกรมดิจิตอลไทยแลนด์ ที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบลูกโลกสามมิติ

จุดเด่นของโครงการดิจิทัลไทยแลนด์ ระยะที่สอง

ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานต่างๆ ที่รวบรวมมีทั้งข้อมูลราสเตอร์ (Raster Data) และข้อมูลเวคเตอร์ (Vector Data) ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมประยุกต์นี้ ทั้งในส่วนของการติดตามสถานการณ์ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ด้วยฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ สทอภ. ได้ดำเนินการรวบรวม และที่สำคัญโปรแกรมดิจิตอลไทยแลนด์นี้สามารถที่จะทำงานในรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้โดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องของเครือข่ายอินเตอร์เน็ท เป็นต้น ข้อมูลที่ สทอภ. ได้ดำเนินการรวบรวมไว้ในโปรแกรมดิจิตอลไทยแลนด์นี้นั้นประกอบด้วย

ข้อมูลราสเตอร์

1. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS รายละเอียด 15 เมตร และ 2 เมตร บันทึกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลรายละเอียดสูงสามารถเห็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ชัดเจน

2. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 รายละเอียด 2.5 เมตร บันทึกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 ครอบคลุมทั้งประเทศ

3. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 รายละเอียด 30 เมตร บันทึกภาพย้อนหลัง 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี 2554 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ที่ดินได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว

ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS ในมุมมองสามมิติ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

ข้อมูลเวคเตอร์

1. ข้อมูลที่ใช้ในโครงการเป็น ชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย (FGDS) รวบรวมจากหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง ดังเช่น ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล) ของ
กรมการปกครอง ข้อมูลเส้นทางคมนาคม จากกระทรวงคมนาคม และในอนาคตอันใกล้ ชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศทั้ง 13 ชั้นข้อมูลจะสามารถนำมาใช้ได้บนโปรแกรมดิจิตอลไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

2. ข้อมูลจุด ตำแหน่งสถานที่สำคัญ อาทิเช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน ศาสนสถาน สนามบิน และโรงแรม เพื่อให้สามารถทำการสืบค้นข้อมูล หรือใช้อ้างอิงบริเวณตำแหน่งที่แสดงผลอยู่ ณ ขณะนั้น

3. ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ เช่น ข้อมูลพื้นที่เกิดอุทกภัยที่ สทอภ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมในช่วงปี พ.ศ. 2554 ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชาชนและผู้สนใจสามารถนำมาซ้อนทับกับข้อ For a http://midnightpapers.com/ visualization strategy applied to reading comprehension, see our previous post on &quotbrain movies&quot