ชั้นข้อมูล

สทอภ. มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันและพัฒนาโครงการเพื่อใช้เป็นช่องทางหลัก ในการแสดงผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสซึ่งเป็นหนึ่งในชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศหลักของประเทศ โดยใช้เวลาบันทึกภาพ รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่เป็นระยะเวลายาวนาน กว่า 2 ปี กอปรกับซอฟต์แวร์หลักในการทำงานซึ่งก็คือ NASA WoldWind ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา มาเป็นภาษา JAVA ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความเร็วและเข้ากันได้เกือบทุกระบบปฏิบัติการ

จุดเด่นของของชั้นข้อมูลที่ให้บริการ

 • ชั้นข้อมูลที่เปิดให้บริการภายใต้โครงการ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตรงตามมาตรฐานการใช้งานแผนที่ ผ่านระบบเครือข่าย สามารถใช้ร่วมกับซอฟแวร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดได้ทั่วไป
 • ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS รายละเอียด 2 เมตร เป็นข้อมูลใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นภาพที่บันทึก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และข้อมูลภาพที่บริการนี้ สทอภ. จะมีการปรับปรุงภาพเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
 • ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส 2 เมตร จะให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศรวมถึง พื้นที่ชนบทห่างไกล และเมื่อเทียบกับข้อมูลภาพบน Google Earth จะมีเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองและชุมชนเท่านั้น
 • ภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสมีความถูกต้องแม่นยำเชิงตำแหน่ง เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการปรับแก้ ความถูกต้องเชิงตำแหน่ง (Geometric correction) โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากภาพถ่ายทางอากาศสี (Aerial Orthophoto) ของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งเป็นหนึ่งในชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศ ทำให้สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเพื่อเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลอื่นได้เป็นอย่างดี
 • ข้อมูลที่ใช้ในโครงการเป็นชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย รวบรวมจากหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบ โดยตรง เช่น กรมการปกครอง และ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้ ชั้นข้อมูลพื้นฐาน ของประเทศ (FGDS) ทั้ง 13 ชั้นข้อมูลจะสามารถนำมาใช้ได้บนโปรแกรมดิจิตอลไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 • ข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT ทั้งประเทศ ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้ สามารถนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้
 • ชั้นข้อมูลพิเศษที่มีให้บริการ เช่น ฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ทั้งประเทศที่ สทอภ. ได้ทำการวิเคราะห์ และรวบรวมและให้บริการกับผู้ใช้

ชั้นข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในโครงการเพื่อซ้อนทับลงบนลูกโลก 3 มิติ ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ข้อมูลขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม จุดตำแหน่งสถานที่สำคัญ พร้อมรายละเอียดและเว็บไซต์ เป็นต้น

THEOS

ดาวเทียมธีออสเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างโดยบริษัท EADS Astrium ประเทศฝรั่งเศส ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในวันพุธที่ 1 ตุลมคม 2551 13:37:16 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจรวจนำส่ง “เนปเปอร์” (Dnepr) จากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี (Yasny)ประเทศรัสเซีย ดาวเทียมธีออสถูกออกแบบให้เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก ทำงานโดยอาศัยแหล่งพลัง งานจากดวงอาทิตย์ ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบออฟติคอล (Optical Imagery) ทำให้สามารถ บันทึกข้อมูลภาพในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น (Visible Band) จนถึงช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared) มีอายุการใช้งานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถบันทึกภาพได้ครอบคุลมพื้นที่ ทั่วโลก หรือเกือบ 3 แสนภาพจนถึงปัจจุบันและเพิ่มขึ้นเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ภาพถ่ายที่ใช้ ในโครงการผ่านเทคนิคการหลอมภาพด้วยวิธีการแปลงค่าสีแบบ IHS (Intensity, Hue, Saturation) ทำให้ได้ภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้นและมีความละเอียดของจุดภาพ 2 เมตร ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะบริเวณประเทศไทย

SPOT-5

ดาวเทียมของประเทศฝรั่งเศส สร้างจากบริษัทเดียวกันกับดาวเทียมธีออสและมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เป็นดาวเทียมขนาดใหญ่ ภาพถ่ายที่ใช้ในโครงการ เป็นภาพระหว่างปี พ.ศ. 2549-51 ซึ่งได้มาในขณะที่ดาวเทียมธีออสยังอยู่ในช่วงการสร้าง ความละเอียดจุดภาพ 2.5 หรือ 5 เมตร

LANDSAT-5

ดาวเทียมของ NASA ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถบันทึกข้อมูลได้ 7 ช่วงคลื่น ในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นจนถึงช่วงคลื่นอินฟราเรดย่านกลาง ภาพถ่ายที่ใช้ในโครงการเป็นภาพรวบรวมย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ความละเอียด จุดภาพ 30 เมตร

DIGITAL ELEVATION MODEL

ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเพื่อสร้างเป็นสภาพภูมิประเทศแบบ 3 มิติ ก่อนถูก ซ้อนทับด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม มาจาก ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกด้วยกระสวยอวกาศ SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) ของ NASA

POINT OF INTEREST

จุดตำแหน่งแสดงสถานที่สำคัญ ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงเรียน ศาสนสถาน สนามบิน และโรงแรม เพื่อสืบค้นข้อมูล หรือใช้อ้างอิงบริเวณที่แสดงผลอยู่ ณ ขณะนั้น

ADMINISTRATION

ขอบเขตการปกครองระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล เป็นอีกหนึ่งชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงจากข้อมูลกรมการปกครอง นำมาให้บริการเพื่อสามารถที่จะนำไปอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆ

TRANSPORTATION

เส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางหลวงและทางหลวงชนบท หนึ่งในชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมจากกระทรวงคมนาคม

ชั้นข้อมูลพิเศษ

นอกเหนือจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว โครงการนี้ยังให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่น แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย เช่น สถานการณ์ ด้านภัยพิบัติ อุทกภัย ไฟป่า หรือข้อมูลด้านอื่นๆ

 • IKONOS
 • QUICKBIRDS
 • RADARSAT-1,2
 • WORLD VIEW